شرایط تایید مدارک

مشتریان می بایست در مرحله اول به نکات ذیل جهت ترجمه و تایید رسمی

اسناد توجه داشته باشند:

اصل تمامی اسناد در طول روند ترجمه و تایید الزامی است.

ارائه کپی صفحه اول پاسپورت یا اسپل صحیح اسامی مورد نیاز و یا مورد نظر مشتری

در هر مدرک جهت دوری از خطا و اشتباه ضروری است.

ارائه مدارک مکمل جهت تایید اسناد اصلی در صورت لزوم.

تکمیل شرایط احراز و تایید مدارک مطابق مندرجات ذیل جهت جلوگیری از اتلاف وقت

مشتریان.

شرایط احراز تایید ترجمه رسمی اسناد و مدارک گوناگون مطابق شرایط

ذیل محقق می گردد:
 

مدارک تحصیلی مربوط به وزارت علوم: تایید و مهر وزارت علوم و تحقیقات در

پشت مدرک از اداره امور فارغ التحصیلان دفتر آقای نائینی.

مدارک تحصیلی مربوط به دانشگاه آزاد: مهر تایید در پشت مدرک از اداره امور

فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی دفتر آقای صامت.

مدارک تحصیلی مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: مهر

تایید از اداره فارغ التحصیلان در پشت مدرک از آموزش پزشکی.

گواهی های پزشکی و بیمارستانی: مهر تایید سازمان نظام پزشکی

سند ازدواج یا طلاق: اصل مدرک و ارائه شناسنامه یکی از زوجین.

گواهی کار از شرکتهای خصوصی: ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت صادر کننده گواهی، همچنین در صورت درج عنوان یا میزان تحصیلات

نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط، سوابق بیمه ای مرتبط با دوره زمانی گواهی و یا دفتر چه بیمه متقاضی.

گواهی کار از ارگانهای دولتی: ارائه فیش حقوقی ، حکم کار گزینی و مدرک مرتبط در صورت درج عنوان در گواهی.

سند ملکی : اصل مدرک.

وکالتنامه: اصل وکالتنامه به همراه اصل شناسنامه موکل جهت احراز هویت .

برگه معاملات قطعی: ارائه اصل سند و اصل برگه معاملات.

ترجمه و تایید پروانه مطب و پروانه دائم پزشکی : اصل مدارک به همراه اصل مدرک تحصیلی مربوطه که به تایید وزارت بهداشت رسیده

باشد

مبایعنامه و اجاره نامه: فقط بصورت محضری و به ثبت رسیده در دفاتر اسناد رسمی قابل تایید می شود.

مدارک تحصیلی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی: می بایست به تایید اداره آموزش و پرورش منطقه و یا

 شهر محل اقامت برسد.

کلیه گواهی های مالی (گواهی تمکن مالی) و یا پرینت گردش حسابها که توسط بانکها صادر می گردد می بایست به مهر و امضای

 شعبه صادر کننده و اداره امور بین الملل بانک مربوطه برسد.

کلیه مدارک مربوط به شرکتها، اساسنامه ، شرکت نامه ، ... می بایست به تایید و مهر اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. اصل کلیه

 مدارک شرکتها برای تایید الزامی است. همچنین جهت تایید روزنامه رسمی شرکت ها اصل سند و همچنین در صورت برابر اصل بودن

می بایست این امر از طرف سازمان مربوطه یعنی سازمان روزنامه رسمی کشور صورت پذیرد.

ترازنامه های مالی شرکت ها: اصل روزنامه رسمی و اصل ترازنامه که به مهر و امضای حسابرس رسمی رسیده باشد.

مدارک صادره از سایر کشورها: می بایست حتما به مهر دفتر کنسولی ایران در کشور مبدا مربوطه رسیده باشد.